Магазина се обновява. Възможно е част от показаните продукти да не са налични.

Количка:

0
Нямате добавени продукти.

0

Общи условия

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ЛАМПБГ ООД УСЛУГИ

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ЛАМПБГ ООД, със седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, област София, община Столична, гр. София 1618, район р-н Витоша, ул. Казбек № 57 А, вх. А, ет. 5, ап. 39, с ЕИК 200256489, ИН по ДДС BG 200256489, предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина www.lamp.bg . Тези условия обвързват всички потребители. С маркиране на отметката „Съгласен", потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

1.2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на www.lamp.bg , съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.

1.3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.lamp.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на ЛАМПБГ ООД.

1.4. След маркиране на отметката "Съгласен", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в потребителската количка. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.

1.5. ЛАМПБГ ООД си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ЛАМПБГ ООД уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на ЛАМПБГ ООД, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

1.6. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с ДДС.

1.7. В случай на заплащане на заявената стока по банков път или чрез система за електронно разплащане се счита, че потребителя/клиента е дал изричното си съгласие за авансово плащане на закупени стоки от www.lamp.bg

2. ДОСТАВКА, ОТКАЗ, ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА НА СТОКА

2.1. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ЛАМПБГ ООД се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ЛАМПБГ ООД не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

2.2. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ЛАМПБГ ООД. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ЛАМПБГ ООД не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите, когато от ЛАМПБГ ООД са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ЛАМПБГ ООД не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

2.3. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ЛАМПБГ ООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

2.4. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

3. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

3.1. ЛАМПБГ ООД предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. В документа са описани: адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената стока гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители гаранционен срок на закупената от потребителя/клиента стока.

4. ЦЕНИ

4.1. Указаните цени на отделните артикули са единични, за брой опаковка. Всички посочени цени са с включен ДДС, в български лева. Стойността на доставката не е включена в посочената цена.

4.2. Настоящите цени, търговски условия, включително Търговски отстъпки и други специални условия, както и промоции са валидни само за покупка на стоки през интернет магазина www.lamp.bg

4.3. Продавачът си запазва правото да променя цените на предлаганите в www.lamp.bg стоки, без предварително уведомление на потребителите.

4.4. Потребителят/клиентът следва да заплати актуалната по време на сключване на сделката цена на поръчаната стока.

4.5. Промоционалните цени, обявени в сайта са валидни до изчерпване на количествата.

5. ПУБЛИКУВАНЕ НА КОМЕНТАР

5.1. Потребителите/клиентите на Интернет страницата на ЛАМПБГ ООД могат да публикуват коментари относно продуктите и/или услугите, закупени чрез електронна търговия. За публикуване на коментар е необходима регистрация на Интернет страницата на ЛАМПБГ ООД

5.2. Публикуваният коментар не може да е със съдържание подтикващо към насилие, етническа или религиозна нетърпимост, уронващо престижа на ЛАМПБГ ООД или на трети лица, или с каквото и да било друго съдържание, което противоречи на законодателството на Република България. При установено съдържание в противоречие с горепосоченото ЛАМПБГ ООД има право да цензурира или заличи коментара от Интернет страницата.

5.3. ЛАМПБГ ООД не носи отговорност за съдържанието и истинността на коментарите, публикувани на Интернет страницата и си запазва правото да уведомява компетентните органи и институции за нарушения на законодателството в посочената сфера.

6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

6.1. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и /след регистрация/ да поръчва обявените стоки на Интернет магазина www.lamp.bg

6.2. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

6.3. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ЛАМПБГ ООД за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

6.4. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата www.lamp.bg

6.5. Всеки потребител, независимо дали е клиент на ЛАМПБГ ООД се задължава при ползване на услугите:

6.5.1. да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
6.5.2. да не извършва злоумишлени действия;
6.5.3. да обезщети ЛАМПБГ ООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез www.lamp.bg в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;
6.5.4. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

7. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛАМПБГ ООД

7.1. ЛАМПБГ ООД няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

7.2. ЛАМПБГ ООД има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.lamp.bg

7.3. ЛАМПБГ ООД има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ЛАМПБГ ООД да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ЛАМПБГ ООД не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.lamp.bg

7.4. ЛАМПБГ ООД след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

7.5. ЛАМПБГ ООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ЛАМПБГ ООД във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ЛАМПБГ ООД . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

7.6. ЛАМПБГ ООД не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ЛАМПБГ ООД не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди - вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ЛАМПБГ ООД

7.7. ЛАМПБГ ООД има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

8. ЛИЧНИ ДАННИ

8.1. ЛАМПБГ ООД гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалност на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ЛАМПБГ ООД защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ЛАМПБГ ООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

8.2. ЛАМПБГ ООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ЛАМПБГ ООД е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

9. ИЗМЕНЕНИЯ

9.1. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ЛАМПБГ ООД , което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ЛАМПБГ ООД се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ЛАМПБГ ООД има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

10. ТЕРМИНОЛОГИЯ

10.1. Под "Потребител/клиент" се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www.lamp.bg на своя компютър.

10.2. Под "Поръчка" се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

10.3. Интернет магазина www.lamp.bg е собственост на ЛАМПБГ ООД.

10.4. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ЛАМПБГ ООД, съобразно българското законодателство.


Настоящите Общи условия са публикувани на сайта на "ЛАМПБГ " ООД и влизат в сила от 01.09.2016г.

© www.lamp.bg. All Rights Reserved.